เติมพลังเช้านี้ด้วย Bione Coffee กาแฟสุขภาพพรีเมี่ยม กาแฟอาราบิก้า100%

Bione_กาแฟเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ของ เวย์โปรตีน คอนเซนเทรท (Whey Protein Concentrate –WPC)

การเติมเวย์โปรตีนลงในกาแฟของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณเป็ นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลและช่วยลดน้า หนกัได้นอกจากน้ีเวยโ์ปรตีนยงัมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเวย์โปรตีนชนิดนี้จะมีความเขม้ขน้อยปู่ประมาณ 70-80% เป็นผงสีครีมอ่อน และมีกลิ่นรสตาม
ธรรมชาติแบบนม เต็มไปดว้ยกรดอะมิโนครบทั้ง 20 ชนิด และกรดอะมิโนจาเป็ นอีก 8 ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนมาเองได้ทา ให้กลา้มเน้ือใหญ่ข้นึ ป้องกนัการติดเช้ือและเสริมภูมิคุม้กนั ให้กบัร่างกาย
การกิน เวย์โปรตีน มีส่วนช่วยในการลดไขมันได้ เพราะโปรตีนมีส่วนช่วยลดความอยากอาหารช่วยให้อิ่มทอ้งนานข้ึน จึงไม่เกิดการกินจุบจิบ ร่างกายเผาผลาญมากข้ึน จึงควบคุมแคลอรีต่อวนัได้โปรตีน เป็นหน่ึงในสารอาหารหลกัที่มีความจา เป็นต่อร่างกายไม่ใช่แค่การสร้างกลา้มเน้ือเพียง
อยา่ งเดียวแต่ยงัช่วยซ่อมแซมและฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือของเรารักษาระดบัฮอร์โมน รักษาระดบั เอนไซม์รวมถึงขนส่งโมเลกุลไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ฮีโมโกลบิน ที่จะเขา้ไปช่วยลา เลียงออกซิเจนไปทวั่ ร่างกาย
เป็นต้นไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายควรได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งปริมาณโปรตีนต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 0.8 กรัม ต่อน้า หนกั ตวั 1 กิโลกรัม แต่หากเป็ นคนออกก าลังกายควรกินโปรตีนให้ได้ประมาณ 1.5-2กรัม ต่อน้า หนกั ตวั 1 กิโลกรัม
โปรตีนช่วยลดความอยากอาหารได้ เพราะ โปรตีนมีส่วนช่วยสร้างฮอร์โมนที่จะช่วยลดความอยาก

อาหาร เช่น ฮอร์โมน PYY และ ฮอร์โมน GLP-1 ซ่ึงท้งั 2 ฮอร์โมนน้ีจะช่วยให้อิ่มทอ้งนานข้ึน ไม่อยากกิน
จุบกินจิบ ดงัน้นั หากเรากินโปรตีนให้ไดอ้ยา่ งนอย ้ 1.5-2 กรัม ต่อน้า หนกั ตวั 1 กิโลกรัม จะท าให้ไม่หิวบ่อย
และลดปริมาณแคลอรีที่กินต่อวนัได้เมอื่ โปรตีนมีส่วนช่วยลดความอยากอาหาร ช่วยให้อิ่มทอ้งนานข้ึน เร่ง
การเผาผลาญพลงังานในร่างกายได้จึงส่งผลดีต่อการลดน้า หนกั ท้งัทางตรงและทางออ้ มนนั่ เอง
พยายามกินโปรตีนที่มาจากอาหารสดก่อน เช่น ไข่ เน้ือไก่ เน้ือสัตวต์ิดมนั นอ้ยอาหารทะเลเป็นต้น
ควรกินให้ไดใ้นแต่ละม้ือประมาณ 20-30 กรัม/ม้ือ หากไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายให้หาโปรตีน
เสริม อย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวย์โปรตีน ( Whey Protein ) ที่มีโปรตีนสูง นอกจากจะช่วยให้อิ่มทอ้ง
นานข้ึนแลว้ อตัราการเผาผลาญพลงังานยงัมากข้นึอีกดว้ยเพียงแค่เรากินโปรตีนให้มากข้ึน ร่างกายก็จะเผา
ผลาญไขมนั เยอะข้ึนถึง20-35%
ขอแนะน าตัวช่วยพิเศษ ควรดื่มนมหรือกาแฟที่มีโปรตีนสูง เพราะโปรตีนจะช่วยลดความอยาก
อาหาร ทา ให้อิ่มทอ้ง ช่วยรักษามวลกลา้มเน้ือไดดี้
– เสริมการสร้างกลา้มเน้ือ
เวย์โปรตีนประกอบด้วย บรานช์-เชน-อมิโนแอซิด (BCAAs) และกรดอะมิโนครบถ้วน 20
ชนิดที่มีความสา คญั ในการสร้างกลา้มเน้ือเพิ่มทนทาน และป้องกนัการสูญเสียกลา้มเน้ือ
ตามวัยได้
– เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกา ลงักาย
ช่วยให้มีแรงในการออกกา ลงักายลดอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนระหว่างการออกกา ลงักาย
– เพิ่มความแข็งแรงให้กบัร่างกาย
ช่วยด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น